Provident cup

ne, 5. 1. 2014, Gyöngyös

Česko

32:30

Bělorusko

Hráčská soupiska

2 Brouka 2" 6/0
4 Babichev 0/0
7 Semenov 1/0
8 Kamyshyk 2/0
10 Pukhouski 1/0
12 Kishou 0/0
13 Zaitsau 2" 2/0
14 Rutenka S. 6/0
15 Rutenka D. 4/0
17 Nikulenkau 4/0
18 Shylovich 2" 2/0
19 Niazhura 0/0
21 Charapenka 0/0
24 Baranau 2/0
55 Tsitou 0/0