Vaš prohlížeč je zastaralý a web tak nemusí být zobrazen správně. Pro zobrazení webu si prosím stáhněte moderní prohlížeč.

Český svaz házené

Český svaz házené, z.s. (anglicky Czech Handball Federation) je zájmovým spolkem fyzických a právnických osob provozujících házenou.  Hlavním posláním ČSH je organizování a provozování házené, včetně plážové házené a dalších alternativ házené, jakožto veřejně prospěšné činnosti. Sídlem ČSH je Praha. ČSH je sportovní svaz s celostátní působností, který jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost.

ČSH zastupuje české házenkářské hnutí v Českém olympijském výboru (ČOV), České unii sportu (ČUS), jakož i v Mezinárodní házenkářské federaci (IHF) a Evropské házenkářské federaci (EHF). ČSH sdružuje jako své členy fyzické osoby (hráče, trenéry, rozhodčí, delegáty, funkcionáře, jakož i další jednotlivce působící v házenkářském hnutí) a právnické osoby (tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a jiné).

Stanovy ČSH zde

Hodnotící zprávy - dotace NSA

Prezident ČSH

Prezident Českého svazu házené je statutárním orgánem svazu, zastupuje svaz a jedná jeho jménem. Prezident Českého svazu házené zároveň předsedá Exekutivě Českého svazu házené, jejíž jednání svolává a zpravidla je i řídí. Volební období prezidenta Českého svazu házené je čtyřleté. Přehled prezidentů ČSH úřadujících od roku 1968 najdete zde.

Exekutiva ČSH

Exekutiva Českého svazu házené (dříve Výkonný výbor) je výkonným orgánem, který organizuje a řídí činnost svazu v obdobích mezi jednotlivými zasedáními Rady ČSH a Konferencemi ČSH a je oprávněna rozhodovat o všech otázkách, které nejsou výlučně vyhrazeny těmto orgánům. Exekutiva má nejméně 5 a nejvýše 9 členů (včetně Prezidenta ČSH) volených Konferencí na období čtyř let. Počet členů Exekutivy pro dané funkční období určuje Konference ČSH. Předsedou Exekutivy je Prezident ČSH.

V aktuálním funkčním období 2021-2025 je Exekutiva ČSH osmičlenná.

Rada ČSH

Rada ČSH dohlíží na činnost Exekutivy ČSH a vykonává další činnosti svěřené jí stanovami. Rada je oprávněna upozorňovat Exekutivu ČSH na nedostatky v její činnosti a poskytovat jí doporučení k nápravě. Projednává a schvaluje zprávu o výsledcích hospodaření ČSH v roce, ve kterém není svolána Konference ČSH. Projednává a schvaluje návrh hospodaření (rozpočet) ČSH pro nadcházející účetní období v roce, ve kterém není svolána Konference ČSH. Na návrh Exekutivy ČSH projednává a schvaluje sportovně technické Řády, které řeší problematiku řízení sportovní činnosti, jejich doplnění a změny.

Radu tvoří zástupci KSH volení krajskými konferencemi, přičemž každý KSH volí jednoho zástupce, tři zástupci nejvyšší ženské soutěže, zvolení na setkání klubů nejvyšší ženské soutěž, a pět zástupců nejvyšší mužské soutěže zvolení na setkání klubů nejvyšší mužské soutěže.

Složení Rady ČSH a termíny jednání

Odborné komise ČSH